проф. др Јасна Максимовић

Име, средње слово, презиме: Јасна М. Максимовић

Датум рођења: 26.08.1965.

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Специјална педагогија

Катедра: Катедра за методике

Кабинет:         

e-mail: jasnamaximovic@gmail.com