проф. др Мирјана Стакић

Име, средње слово, презиме: Мирјана М. Стакић

Датум рођења: 29. 06. 1973.

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Српски
језик са методиком наставе

Катедра: Катедра за језике и књижевност

Кабинет: Број

e-mail: mirjanastakic073@gmail.com