Упис на студијски програм: УЧИТЕЉ

Педагошки факултет је акредитован за упис укупно 94 студената на студијски програм основних академских студија Учитељ и то:

 • Буџет – 45 студената
 • Самофинансирање – 49 студента

У прву годину на студијски програм основних академских студија Учитељ могу да конкуришу сву кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.

Први корак до уписа на студијски програм УЧИТЕЉ је пријава на Конкурс који се објављује на интернет страни Педагошког факултета у наведеним датумима и роковима.

При­ја­вa на кон­курс може се извршити на два начина:

(1) Предајом докумената у Студентској служби Факултета

Приликом пријаве кандидати подносе:

– При­јав­ни лист (добија се на Факултету)

– ОРИГИНАЛНА до­ку­мен­та (на увид) и фотокопије следећих докумената:

 • из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них,
 • све­до­чан­ства сва че­ти­ри раз­ре­да за­вр­ше­не сред­ње шко­ле,
 • ди­пло­му о по­ло­же­ном за­вр­шном, од­но­сно ма­тур­ском ис­пи­ту,
 • до­каз о упла­ти на­кна­де за полагање пријемног испита у из­но­су од 6 000 ди­на­ра,
 • очитану личну карту или фотокопију личне карте.

(2) Електронским путем слањем на мејл prijemni@pfu.kg.ac.rs.

Приликом пријаве кандидати шаљу:

– При­јав­ни лист (линк за преузимање)

– СКЕНИРАНА следећа до­ку­мен­та:

 • из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них,
 • све­до­чан­ства сва че­ти­ри раз­ре­да за­вр­ше­не сред­ње шко­ле,
 • ди­пло­ма о по­ло­же­ном за­вр­шном, од­но­сно ма­тур­ском ис­пи­ту,
 • уплатница на­кна­де за полагање пријемног испита у из­но­су од 6 000 ди­на­ра,
 • лична карта.

Постоје два корака које је потребно испунити за упис на Педагошки факултет на студијски програм УЧИТЕЉ.

– Провера фи­зич­ких, музичких и го­вор­них способности

– Пријемни испит

Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину oснoвних струковних студиja утврђуje сe нa oснoву збира поена који се добија на основу:

1) општeг успeхa пoстигнутoг у срeдњoj шкoли (мaксимaлнo 40 бoдoвa) и

2) рeзултaтa пoстигнутoг нa приjeмнoм испиту (мaксимaлнo 60 бoдoвa ).

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена (I, II, III и IV разред) помножен са 2. По овом основу може се стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

Број бодова пријемном испиту добија се кроз збир резултата на два теста:

– Тест из срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти (од 0 до 30 бодова)

– Тест из оп­ште кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­но­сти (од 0 до 30 бодова).

Факултет након пријемног испита утврђује ранг листу за све пријављене кандидате и објављује укупан број бодова које је сваки кандидат стекао на основу општег успеха из средње школе по разредима и успеха на пријемном испиту по тестовима.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, одређеног Конкурсом, а има више од 51 бода.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, одређеног Конкурсом, а има више од 30 бодова.

Приликом уписа потребно је доставити следећа оригинална документа:

– Из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них

– Све­до­чан­ства сва че­ти­ри раз­ре­да за­вр­ше­не сред­ње шко­ле

– Ди­пло­му о по­ло­же­ном за­вр­шном, од­но­сно ма­тур­ском ис­пи­ту

– два обра­сца ШВ-20 (добија се у Студентској служби Факултета),

– образац ин­декса (добија се у Студентској служби Факултета),

– две фо­то­гра­фи­је фор­ма­та 3,5 x 4,5 cm,