Факултет уписује до 50 кандидата по једном уписном року.

Право уписа на кратки програм студија Учење и активни одмор имају свршени средњошколци, студенти и лица са завршеним високим образовањем, која желе додатно да се оспособе за радна места која су предмет КП. 

Од полазника се не очекују унапред одређене компетенције, као неопходне за упис.

Први корак до уписа на КП је пријава на Конкурс који се објављује на интернет страни Педагошког факултета у Ужицу.

При­ја­вљи­ва­ње кан­ди­да­та започиње 15. августа 2022. године. Пријаву је могуће извршити сваког радног дана од 8,00 до 14,00 ча­со­ва и она траје до попуне групе од најмање 20 кандидата.

Кан­ди­да­ти при­ли­ком при­ја­ве на кон­курс под­но­се:

  • при­јав­ни лист (линк за преузмимање)
  • оригинална до­ку­мен­та или оверене фотокопије следећих докумената:
  • из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них,
  • ди­пло­му о по­ло­же­ном за­вр­шном, од­но­сно ма­тур­ском ис­пи­ту,
  • очитану личну карту или фотокопију личне карте.
  • Пријава на конкурс за упис може се извршити и електронским путем слањем скенираних наведених докумената на мејл upis@pfu.kg.ac.rs

 

Рангирање кандидата врши се по основу редоследа пријављивања.

Ранг листа пријављених кандидата биће утврђена након завршене пријаве и објављена на огласној табли и интернет страни Факулте­та.

Кан­ди­да­ти ко­ји стек­ну пра­во на упис под­но­се:

  • пријавни лист (добија се у Студентској служби Факултета),
  • једна фо­то­гра­фи­је фор­ма­та 3,5 x 4,5 cm,
  • до­каз о упла­ти прве рате школарине.

Висина школарине за студенте је 52.000 динара.

У износ школарине урачунати су сви трошкови студија, пријаве и полагања испита.  

Школарина се може платити у више месечних рата.