Студентски парламент Педагошког факултета у Ужицу постоји од оснивања Факултета од 1993. године. Надлежност и оснивање Студентског парламента регулисани су чланом 66. Закона о високом образовању и чл. 79, 80, 81, 82, 83. Статута Педагошког факултета у Ужицу. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Педагошког факултета у Ужицу.

Мандат чланова Студентског парламента траје две године.

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Студентски парламент се оснива у циљу остваривања права и заштите интереса студената, бира и разрешава своје представнике у органима Факултета и Универзитета.

Студентски парламент има 15 чланова.

Декан факултета  именује Комисију за спровођење избора за Студентски парламент у складу са чланом 120. Закона о високом образовању. Комисија се састоји од 1 наставника и 2 студента.

 

e-mail: parlament.ufu@gmail.com