Зборник радова са научног скупа

Међународни научни скуп Савремено предшколско васпитање и образовање – тенденције, изазови и могућности, одржан је у петак 20.10.2023. године на на Педагошком факултету у Ужицу. Суорганизатори скупа су: Педагошки факултет у Копру,  Универзитет на Приморскем (Словенија), Педагошки факултет, Универзитет Константин Филозоф из Нитре (Словачка) и Учитељски факултет, Свеучилишта у Загребу (Хрватска).

Област предшколског васпитања и образовања је тема овог скупа, а изабрана је након анализе тематских оквира досадашњих скупова и потреба у науци и пракси. За скуп је пријављено 34 рада и 56 учесника из Србије, Словеније, Словачке, Пољске, Босне и Херцеговине и Хрватске а Зборник радова са скупа је приређен и одштампан.

Након отварања скупа, презентована су три уводна излагања а даљи рад се одвијао у оквиру три секције: секција 1 – општа педагошка и психолошка питања савременог предшколског васпитања и образовања; секција 2 – методичка питања савременог предшколског васпитања и образовања; секција 3 – језик и дечија књижевност у савременом предшколском васпитању и образовању. У првој секцији је било 17 учесника и изложено је 7 радова, у другој секцији било је 14 учесника и 7 изложених радова и у трећој секцији било је 10 учесника и изложено је 7 радова.

Закључци са скупа су произашли из дискусије након представљања три уводна излагања и представљања радова у оквиру три секције. Питања, теме и закључци који су се у дискусијама извојили као важне су следећи:

Закључци у оквиру рада прве секције су били усмерени на концепције иницијалног образовања и професионалног развоја васпитача  и то полазећи од нових основа и полазишта у образовању, усаглашавања студијских програма на националном нивоу и њихово иновирање садржајима од посебног значаја за васпитни рад у динамичном и комплексном социјалном и културном окружењу (нека од специфичности окружења су потрабе за саморефлексијом васпитача, јачање предузетничких компетенција васпитача, као и компетенција за рад у специфичним условима као што је рад са децом у болничким условима и сл.). Критичко преиспитивање и прихватање модела предшколског васпитања и образовања у свету.

Закључци у оквиру друге секције су такође усмерени на институциоално обазовање васпитача које са својим студјским програмима образује савременог васпитача и не зависи од тренутних образовних политика предшколског васпитања и образовања.

Закључци у оквиру треће секције – савремено дете у фокусу и прилагођавање потребма тог детета у чијем расту и развоју улогу имају ИКТ средства. Потреба за креативношћу и инвентивносшћу у одабиру књижевних текстова за децу и прилагођавање хоризонту очекивања савременог детета, нарочито у развоју говора код деце. Нопходност продубљивања сазнања студената и васпитача у вези са језичким стандардом и говорним варијететима језика који су последица све већег учешћа модерне технологије у васпитау и образовању.

Након анализе евалуационих листова учесника високо је процењена организација скупа, тематски оквири као и техничка подршка рада на скупу. Предложени су и неки тематски оквири за наредне скупове.

Међународни научни скуп Наука и образовање – изазови и перспективе, одржан је у петак 21.10.2022. године на на Педагошком факултету у Ужицу са почетком у 10.00 часова. Суорганизатори скупа су: Универзитет на Приморскем, Педагошки факултет у Копру (Словенија), Универзитет Константин Филозоф из Нитре (Словачка) и Универзитет „Јан Евангелиста” Усти над Лабем (Чешка Република).

Радове за скуп је пријавило 49 учесника из Србије, Словеније, Словачке, Пољске, Босне и Херцеговине, Хрватске и Црне Горе (26 радова). На скупу се радило у две секције: Секција 1 – Општа питања науке и образовања – правци и перспективе развоја и Секција 2 – Изазови и перспективе у различитим методикама наставе. У првој секцији присуствовало је 15 учесника, а радове је излагало 8, а  секцији 2  је присуствовало 20 учесника и било је 6 излагача. 

Питања и теме које су се у дискусији, током рада у секцијама, извојиле као важне и закључци: стална потреба за подизањем квалитета васпитног утицаја школе; оснаживање образовне улоге школе изграђивање партнерских односа кроз триангулацију наставници, ученици, родитељи; потреба за применом експерименталних истраживања у проучавању проблематике васпитања и образовања, а запажања показују да су ови нацрти углавном писутни само код великих пројектних тема или у радовима на докторским дисертацијама; недовољна заступљеност часова логике у наставним програмима и потреба за овим садржајима као посебног предмета и као саставни део других предметних области; израђивање и коришћење појединачних и личних пакета наставника за вредновање и оцењивање  у процесу наставе; место и значај ресурса околине у реализацији наставе; место и улога учења алгебре у раном узрасту.

 

Након дискусије било је и неколико предлога за тематски оквир будућих скупова. Једна од њих је стање, поребе и перспективе предшколског васпитања и образовања, као и истраживање и унапређење квалитета васпитања и образовања.

На Педагошком факултету у Ужицу, Унверзитета у Крагујевцу одржан је Међународни научни скуп Наука, настава, учење, у петак 25.10.2019. године. Скуп је организован у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Суорганизатори скупа су Универзитет у Приморској, Педагошки факултет у Копру (Словенија); Универзитет„Константин Филозоф”, Нитра (Словачка); Универзитет „Jan Evangelista Purkyne”, Усти над Лабем (Чешка Република). На скупу је презентовано 36 радова, било је 55 учесника из Србије, Републике Српске, Пољске, Словачке, Бугарске и Словеније.

 • Закључци са скупа
 • Зборник радова Наука, настава, учење -проблеми и перспективе-

На Педагошком факултету у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу одржан је Међународни научни скуп Језик, култура, образовање, у петак 2.11.2018. године. Суорганизатори скупа су: Универзитет на Приморскем, Педагошки факултет у Копру, Словенија, Универзитет Константин Филозоф из Нитре, Словачка и Универзитет Јан Евангелиста Усти над Лабем, Чешка Република.      Пленарна предавања на скупу су изложили: проф.др Рајна Драгићевић са  Филолошког факултета у Београду, доц. др Миломир Ерић са Педагошког факултета у Ужицу, др Јелена Павловић са Института за педагошка истраживања у Београду и Сара Маринч са Педагошког факултета из Копра. Други део скупа се реализовао кроз четири тематске секције: Језик у образовном контексту, Културолошки обрасци у систему образовања и васпитања, Савремени приступи развоју и учењу на предшколском узрасту и Савремени приступи образовању и васпитању у школском контексту.

Основни закључци скупа су усмерени на неколико главних питања која указују на потребу:  да се развијају и подржавају компетенције наставника за успешно креирање културолошки осетљиве наставе као услова за рад у инклузивно оријентисаном окружењу; да се развијају и обогаћују интердисциплинарни курикулуми предшколског васпитања; да се развијају и подржавају рефлексивни приступи у образовно-васпитним процесима, као и ослањање на савремене дидактичке парадигме у наставном процесу; да се систематски развијају механизми за подршку наставницима у стандардизацији образовања и примени ИЦТ у процесу образовања и васпитања и професионалног развоја наставника, као и креирање нових приступа у сарадњи породице и школе.

У оквиру реализације скупа штампана је монографија у којој се налазе радови са скупа. Монографија садржи 52 рада и представља део резултата остварених у оквиру научно-истраживачког пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 • Закључци са скупа
 • Позивно писмо
 • Тема-подтеме
 • Зборник радова Језик, култура, образовање

Научни скуп „Књижевно дело Љубивоја Ршумовића“ одржан је нашем факултету 28. септембра. Њиме су повезана два значајна јубилеја српског књижевника: прошлогодишњи – шест деценија богатог књижевног рада – и предстојећи – осамдесет година живота (2019. године).

Учешће на скупу узела су 34 аутора са 29 радова, тематски подељених у три секције – језичку, књижевну и педагошко-методичку. У овим радовима осветљен је Ршумовићев жанровски разнолик опус – не само поезија, већ и његови драмски и прозни текстови. Такође, Љубивоје Ршумовић је посматран у нешто ширем контексту, не само као песник за децу, већ и као стваралац који је оставио значајног трага и на другим пољима, створивши особен, препознатљив и јединствен стилски израз. Будући да је домаћин Педагошки факултет, један немали број радова посматрао је Ршумовићеве књижевне текстове као предложак за реализацију образовних и васпитних циљева.

Овај скуп био је повод и за израду библиографије радова Љубивоја Ршумовића, од прве објављене песме у Вестима 1957. године до данас,чиме ће се још јасније стећи увид у богатство опуса овог књижевника. Аутор библиографије је др Татјана Богојевић из Библиотеке Матице српске из Новог Сада.

У оквиру пратећег програма скупа отворена је изложба фотографија Љубивоја Ршумовића, под називом „Људи које срећом срећем“.

 • Закључци са скупа
 • Позивно писмо
 • Тема-подтеме
 • Књига резимеа Књижевно дело Љубивоја Ршумовића

Међународни научни скуп под називом “Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења” одржан 3. новембра 2017. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија “Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења” која садржи 33 радова.    

 • Позивно писмо
 • Тема-подтеме
 • Зборник радова Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења

Међународни научни скуп под називом “Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења” одржан 4. новембра 2016. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија “Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења” која садржи 46 радова.    

 • Закључци са скупа.
 • Позивно писмо
 • Тема/подтеме
 • Зборник радова Настава и учење (уџбеник у функцији наставе и учења)

Међународни научни скуп под називом “Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада” одржан 6. новембра 2015. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија “Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада” која садржи 31 рад, то су писана саопштења са скупа чији су учесници из Србије, Словеније, Пољске и Републике Српске. У паузи скупа отворена је изложба слика аутора проф. мр Обрада Јовановића.

Зборник радова Настава и Учење (евалуација васпитно-образовног рада)

Међународни научни скуп под називом “Настава и учење – савремени приступи и перспективе” одржан 7. новембра 2014. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија “Настава и учење – савремени приступи и перспективе” која садржи 61 рад, то су писана саопштења са скупа чији су учесници из Србије, Словеније, Пољске, Македоније и Републике Српске. У паузи скупа отворена је изложба слика аутора Слободана Станића Џингија.

Међународни научни скуп под називом “Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса” одржан 8. новембра 2013. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Зборник радова Настава и Учење (квалитет васпитно-образовног процеса)