Пријемни испит: УЧИТЕЉ

Пријемни испит  је обавезан за упис на студијски програм УЧИТЕЉ. Пријемни испит садржи два дела:

– Провера способности и склоности.

– Пријемни испит

Због специфичности рада са децом млађег школског узраста учитељи морају да имају добро развијене говорне, музичке и физичке способности. Због тога сви кандидати, полажу испит за проверу говорних, музичких и физичких склоности и способности. Испит се састоји од:

– Про­ве­ре физичких способности (провера се полаже у спортској опреми: тренерка или шортс и мајица, патике или бос);

– Про­ве­ре му­зич­ких спо­соб­но­сти;

– Про­ве­ре говор­них спо­соб­но­сти.

Кандидати који не задовоље на провери склоности и способности губе право на полагање пријемног испита.

Кандидати који задовоље на провери склоности и способности полажу класификациони испит за упис на студијски програм УЧИТЕЉ који се састоји из два теста:

– Тест из срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти

– Тест из оп­ште кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­но­сти.

Пријемни испит се полаже у просторијама Педагошког факултета, према распореду који је истакнут на улазу и интернет страни.

Сваки тест садржи по 30 питања ради се 90 минута. Попуњава се читко хемијском оловком.

На пријемном испиту може се остварити од 0 до 60 бодова.

Број бодова на пријемном испиту добија се кроз збир резултата на два теста:

– Тест из срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти (од 0 до 30 бодова)

– Тест из оп­ште кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­но­сти (од 0 до 30 бодова).

Тестови се оцењују на основу јединственог кључа, где свако питање на тесту носи један поен. За нетачне одговоре не додељују се негативни поени.

Педагошки факултет организује припремну наставу за упис на студијски програм УЧИТЕЉ. 

Припремна настава почиње у априлу 2024. (тачан датум и распоред биће истакнут ускоро) године и биће организована кроз непосредни рад Факултету и online.

За припрему за полагање пријемног испита припремљене су збирке питања и задатака који ће бити на тестовима. Припремљење су две збирке задатака:

– Збирка задатака за припрему пријемног испита из теста оп­ште кул­ту­ре и ин­фоми­са­но­сти;

– Збирка задатака за припрему пријемног испита из срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти.

Збирке задатака добијају сви кандидати који се пријаве за пријемни испит.