Наташа Николић

Име, средње слово, презиме: Наташа М. Николић

Датум рођења: 06.04.1991.

Звање: Асистент

Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија

Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке

Кабинет: 26

e-mail: natasa.nikolic0604@gmail.com