Pedagoski fakultet Uzice

 

Коначна ранг листа (други продужени уписни рок)

Тренер у спорту

 

Коначне ранг листе

Учитељ

Васпитач

Тренер у спорту

 

Обавештење за кандидате који ус пријемни испит полагали на другим учитељским/педагошким факултетима у Србији

 

Педагошки факултет у Ужицу организује ПРИЈЕМНИ ИСПИТ за упис у прву годину студија  за студијске програме:

 • Учитељ (4 године, 240 ЕСПБ),
 • Васпитач (4 године, 240 ЕСПБ),
 • Тренер у спорту (3 године, 180 ЕСПБ).

 

 

* Преузмите КОНКУРС за упис у прву годину oсновних академских  и основних струковних студија (ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ УПИСНИ РОК)

Пријавни лист

Образац за припаднике ромске националности

Образац за припаднике српске националне мањине

 

- 13, 14. септембар - пријављивање кандидата (можете се пријавити електронским путем или у студентској служби)

15. септембра - провера музичких, физичких и говорних способности за кандидате који конкуришу на студијски програм Учитељ и Васпитач

15. септембра - интервју за кандидате који конкуришу на студијски програм Тренер у спорту

15. септембра - ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

за студијске програме Учитељ и Васпитач

Пре по­ла­га­ња при­јем­ног ис­пи­та за упис на студијске програме основних академских студија Учитељ и Васпитач кан­ди­да­ти под­ле­жу про­ве­ри скло­но­сти и способности која је елиминаторног карактера и садржи:

 1. Про­ве­ру физичких способности (провера се полаже у спортској опреми: тренерка или шортс и мајица, патике или бос);
 2. Про­ве­ру му­зич­ких спо­соб­но­сти;
 3. Про­ве­ру говор­них спо­соб­но­сти.

 

Кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за упис у пр­ву го­ди­ну основ­них академских сту­ди­ја на студијске програме Учитељи Васпитач полажу при­јем­ни ис­пит ис­кљу­чи­во пи­сме­но и то:

 1. Тест из срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти,
 2. Тест из оп­ште кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­но­сти.

ПРЕУЗМИТЕ ЗБИРКУ ТЕСТОВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ПРЕУЗМИТЕ ЗБИРКУ ТЕСТОВА ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

за студијски програм Тренер у спорту

Пријемном испиту за кандидате који конкуришу на студијски програм основних струковних студија Тренер у спорту претходи 

 1.  Интервју са кандидатима који има за циљ утврђивање конкретног спорта према коме сваки од кандидата има афинитете, као и искуство, односно временско трајање активног бављења спортом. 

 

Кандидати који конкуришуза упис у пр­ву го­ди­ну основних струковних студија на студијски програм Тренер у спорту полажу пријемни испит који садржи:

 1. Тест општег знања о спорту,
 2. Проверу моторичких способности.

ПРЕУЗМИТЕ ЗБИРКУ ПИТАЊА  ИЗ ОПШТЕГ ЗНАЊА О СПОРТУ

 

 

ВИДИМО СЕ НА ПЕДАГОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У УЖИЦУ!

 

   

 

 

Детаљи о пријемном испит на студијском програму Учитељ.

Детаљи о пријемном испит на студијском програму Васпитач.

Детаљи о пријемном испит на студијском програму Тренер у спорту.

ИНФОРМАТОР

 

 

Студентски дом. У Ужицу је 2019. године отворен нови студентски дом, чији је капацитет 270 места. Све додатне информације можете погледати на сајту www.scuzice.org