Pedagoski fakultet Uzice

 

Print

Опис програма, услови за упис, пријемни испит (Тренер у спорту)

on .

ТРЕНЕР У СПОРТУ

Основне струковне студије

180 ЕСПБ

 

Назив студијског програма: ТРЕНЕР У СПОРТУ

Трајање: 3 године

Број студената: 27 (10 буџет + 17 самофинансирање)

Завршетком студијског програма студент стиче стручни назив: СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ.

Распоред студијских предмета по семестрима и годинама студија

 

 

ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основни циљ студијског програма је стицање знања, компетенција и професионалних искустава потребних за рад са децом, омладином и одраслима у предшколским и школским установама у области спорта, организованим спортским групама, спортско–рекреативним организацијама и спортским клубовима.

 

 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм омогућава стицање знања, умења и навика потребних за:

 • планирање, организацију, реализацију, праћење и вредновање комплетног спортског и рекреативног рада и развоја деце, омладине и одраслих;
 • организовање спортско-рекреативних активности у предшколским и школским установама;
 • организовање спортско-рекреативних активности у туристичким центрима;
 • рад спортског тренера у спортским клубовима и спортским организацијама са различитим узрасним категоријама у различитим спортским гранама;
 • осмишљавање и реализaцију индивидуалних и колективних тренажних програма са различитим узрасним категоријама;
 • рад у центрима за рекреацију уз промовисање здравих стилова живота;
 • анализу  и вредновање  резултата у тренажном процесу и такмичарском периоду;
 • рад у управљању спортским организацијама, клубовима и асоцијацијама;
 • координирање  радом у млађим категоријама спортских клубова;
 • стварање подстицајне средине за физички развој деце, омладине и одраслих кроз облике индивидуалног, групног и колективног рада, сарадњу са друштвеном средином у свим сегментима деловања, тимски рад и сарадњу са колегама и стручним службама (спортски савези, спортска медицина).

 

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програмосновних струковних студија Тренер у спорту је по својој структури и садржају усклађен са најновијим светским токовима и захтевима у образовању спортских тренера и нуди студентима најновија стручна и практична знања из ове области. Програм је конципирану складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије,Болоњском декларацијом и захтевима који произилазе из практичне примене сазнања неопходних у овој области.

Студијски програм реализује се кроз 3 године (6 семестара) и садржи 22 обавезна, 17 изборних студијских предмета (студент бира шест) и стручну праксу која се реализује у свакој академској години.

 

 

 

УПИС

Педагошки факултет у Ужицу на студијски програм Тренер у спорту уписује 27 студената (10 студената на терет буџета Републике Србије и 17 самофинансирајућих студената).

За упис на студијски програм могу конкурисати кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кан­дида­ти при­ли­ком при­ја­ве на кон­курс под­но­се:

 • При­јав­ни лист (добија се на Факултету)
 • ОРИГИНАЛНА до­ку­мен­та (на увид) и фотокопије следећих докумената:
  • Из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них,
  • Све­до­чан­ства сва че­ти­ри раз­ре­да за­вр­ше­не сред­ње шко­ле,
  • Ди­пло­му о по­ло­же­ном за­вр­шном, од­но­сно ма­тур­ском ис­пи­ту.

Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину oснoвних струковних студиja утврђуje сe нa oснoву:

 1. Општeг успeхa пoстигнутoг у срeдњoj шкoли ( мaксимaлнo 40 бoдoвa) и
 2. Рeзултaтa пoстигнутoг нa приjeмнoм испиту ( мaксимaлнo 60 бoдoвa ).

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена (I, II, III и IV разред) помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

 

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, односно од 0 до 30 бодова за Тест општег знања о спорту, као и од 0 до 30 бодова за Проверу моторичких способности.

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемном испиту претходи интервју Комисије за пријемни испит са кандидатима, који има за циљ да утврди афинитете кандидата премаспорту, искуствоивременско трајање бављења спортом.

Кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за упис у пр­ву го­ди­ну основ­них сту­ди­ја полажу при­јем­ни испит којисе са­сто­ји од:

 1. Тест општег знања о спорту
 2. Провера моторичких способности

Факултет организује бесплатну припремну наставу за полагање пријемног испита.