Pedagoski fakultet Uzice

 

Основне студије

 

    Основ­ни ци­ље­ви Про­гра­ма су да сту­ден­ти­ма обез­бе­де сти­ца­ње од­го­ва­ра­ју­ћих зна­ња и ве­шти­на, да се обра­зу­ју и уса­вр­ша­ва­ју то­ком чи­та­вог жи­во­та и да до­при­но­се раз­во­ју на­у­ке и уна­пре­ђи­ва­њу стру­ке.

 

    Ис­хо­ди пр­вог ни­воа сту­ди­ја на сме­ру за учи­те­ље и вас­пи­та­че су да се сту­ден­ти кроз про­цес уче­ња оспо­со­бе у кри­тич­ком и кре­а­тив­ном при­сту­пу у при­ме­ни зна­ња и ве­шти­на у свом бу­ду­ћем ра­ду.

 

    По­сле за­вр­ше­них сту­ди­ја сту­ден­ти сти­чу струч­ни на­зив: Учи­тељ и Вас­пи­тач.

 

    Усло­ве за упис на сту­диј­ски про­грам има­ју уче­ни­ци сред­њих шко­ла у че­тво­ро­го­ди­шњем тра­ја­њу ко­ји по­ло­же ква­ли­фи­ка­ци­о­ни ис­пит.

 

 

    Сту­диј­ски про­гра­ми пре­ма стан­дар­ди­ма са­др­же ака­дем­ско-оп­ште­о­бра­зов­не пред­ме­те, те­о­риј­ско-ме­то­до­ло­шке, на­уч­не, од­но­сно умет­нич­ко-струч­не, струч­но-апли­ка­тив­не пред­ме­те.       Сва­ка гру­па на­ве­де­них пред­ме­та са­сто­ји се од оба­ве­зних пред­ме­та, за­јед­нич­ких оба­ве­зних, за­јед­нич­ких из­бор­них и из­бор­них пред­ме­та.

 

 

    На­ста­ва тра­је 4 го­ди­не, из­во­ди се 8 се­ме­ста­ра у ви­ду пле­нар­них пре­да­ва­ња, ве­жби, се­ми­на­ра, кон­сул­та­ци­ја и прак­се (пе­да­го­шка, ди­дак­тич­ка и ме­то­дич­ка), а хо­спи­то­ва­ње се ре­а­ли­зу­је по Пра­вил­ни­ку у ве­жба­о­ни­ци са ко­јом Фа­кул­тет има пот­пи­сан уго­вор.

 

 

   Сва­ки пред­мет има бо­дов­ну вред­ност ис­ка­за­ну у скла­ду са европ­ским си­сте­мом пре­но­са бо­до­ва. За че­ти­ри го­ди­не сту­дент оства­ру­је 240 ЕСПБ бо­до­ва, од ко­јих 20% чи­не из­бор­ни пред­ме­ти.