Pedagoski fakultet Uzice

 

Издаваштво

 

- Издања Педагошког факултета од 1994. године

- Упутство за ауторе

 

Зборници радова са научних скупова:

Књижевно дело Љубивоја Ршумовића (2019)

Наука, настава, учење -проблеми и перспективе (2019)

- Језик, култура, образовање (2018)

- Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења (2017)

- Настава и учење (уџбеник у функцији наставе и учења) (2016)

Настава и учење (евалуација васпитно-образовног рада) (2015)

- Настава и учење (савремени приступи и перспективе) (2014)

Настава и учење (квалитет васпитно-образовног процеса) (2013)

- Настава и учење (циљеви, стандарди, исходи ) (2012)

 

Часописи Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу:

- Зборник радова 21

Зборник радова 20

Зборник радова 19

Зборник радова 18

Зборник радова 17

Зборник радова 16

Зборник радова 15

Зборник радова 14

 

Од самог оснивања Педагошки факултет је значајну пажњу посветио издавачкој делатности. У свом досадашњем раду самостално је објавио преко 240 књига – монографија, уџбеника, практикума, зборника. Разне издавачке куће, које се баве издавањем стручних књига и белетристике, као и други факултети и издавачи, објавили су преко 180 монографских публикација и књига белетристике наставника и сарадника Факултета. Такође, у сарадњи са другим факултетима који су у саставу Заједнице учитељских факултета Србије, до сада је објављено преко 30 књига наставника Педагошког факултета.

Предметни и тематски опсег публикованих издања у складу је са широким интердисциплинарним подручјем наставника и сарадника Факултета и у себи обједињује проблематизовање бројних актуелних и значајних питања из разних области друштвено-хуманистичких наука – педагогије, психологије, социологије, филозофије, лингвистике, филологије, науке о књижевности, методике и сл. – као и из облати природно-математичких наука (математика и информатика).

Године 1998. на Факултету је покренут часопис Зборник радова, који у континуитету излази до данас. У Зборнику се објављују радови наставника и сарадника Факултета, али и наставника и истраживача са других научних институција, и у њима су тематизована многа питања везана за савремену наставу, као и она која су у вези са психолошким, филолошким, математичким и филозофским проблемима. Одлуком Матичног научног одбора за друштвене науке од 29. маја 2007. године, Зборник радова, почев од бр. 7, уврштен је у категорију М52.

Већ у првим годинама свога постојања Педагошки факултет је уочио потребу организовања научних скупова на којима би се актуализовали и критички сагледали бројни проблеми васпитнообразовног рада у најширем контексту. Резултати остварени на научним скуповима, реализованим у оквиру научноистраживачких пројеката чији је носилац Факултет, публиковани су у великом броју тематских зборника. У њима је, такође, осветљено и анализирано стваралаштво знаменитих завичајних личности.

У оквиру едиција Педагошке стазе и Магистарски радови, покренутим 1998, односно 2003. године, разматрају се темељна питања образовања и васпитања, те различити проблеми наставе српског језика, математике и информатике у млађим разредима основне школе.

Педагошки факултет тежи да својом укупном издавачком делатношћу подстиче интелектуални, културни и духовни развој својих студената, али и шире заједнице, те да допринесе угледу Универзитета у Крагујевцу.