Pedagoski fakultet Uzice

 

 

 

 

Коначне ранг листе за мастер и докторске академске студије (други конкурсни рок) за школску 2019/20.

Коначна ранг листа МАСТЕР УЧИТЕЉ

- Коначна ранг листа за ДОКТОР НАУКА - МЕТОДИКА НАСТАВЕ

 

 

Коначне ранг листе (трећи уписни рок):

Обавештење о упису примљених кандидата

 

 


Студијски програм Буџет Самофин.
Основне академске студије Учитељ 60 34
Основне академске студије Васпитач 50 16
Основне струковне студије Тренер у спорту 10 17
Укупно 120 67

 

Образац за припаднике ромске националности

Образац за припаднике српске националне мањине

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

за студијске програме Учитељ и Васпитач

Пре по­ла­га­ња при­јем­ног ис­пи­та за упис на студијске програме основних академских студија Учитељ и Васпитач кан­ди­да­ти под­ле­жу про­ве­ри скло­но­сти и способности која је елиминаторног карактера и садржи:

  1. Про­ве­ру физичких способности(провера се полаже у спортској опреми: тренерка или шортс и мајица, патике или бос);
  2. Про­ве­ру му­зич­ких спо­соб­но­сти;
  3. Про­ве­ру говор­них спо­соб­но­сти.

 

Кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за упис у пр­ву го­ди­ну основ­них академских сту­ди­ја на студијске програме Учитељи Васпитач полажу при­јем­ни ис­пит ис­кљу­чи­во пи­сме­но и то:

  1. Тест из срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти,
  2. Тест из оп­ште кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­но­сти.

ПРЕУЗМИТЕ ЗБИРКУ ТЕСТОВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ПРЕУЗМИТЕ ЗБИРКУ ТЕСТОВА ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ

 

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

за студијски програм Тренер у спорту

Пријемном испиту за кандидате који конкуришу на студијски програм основних струковних студија Тренер у спорту претходи 

  1.  Интервју са кандидатима који има за циљ утврђивање конкретног спорта према коме сваки од кандидата има афинитете, као и искуство, односно временско трајање активног бављења спортом. 

 

Кандидати који конкуришуза упис у пр­ву го­ди­ну основних струковних студија на студијски програм Тренер у спорту полажу пријемни испит који садржи:

  1. Тест општег знања о спорту,
  2. Проверу моторичких способности.

ПРЕУЗМИТЕ ЗБИРКУ ПИТАЊА  ИЗ ОПШТЕГ ЗНАЊА О СПОРТУ